Suy Niệm: Nghe và thực hành lời Chúa

  

01

  Đạo T́nh Yêu                                             Luca  7:  36 - 50   Lm Hà Ngọc Phú 

19 phút 25

02

  Thánh Giá Chúa Cứu Thế   Lm Nguyễn Văn Khảm

51 phút 03

03

  Thuyết Luân Hồi                                    Luca 19:  11 - 28   Lm Nguyễn Văn Khảm

32 phút 56

04

 Bí tích T́nh Yêu - Bí tích Thánh Thể       Gioan  13:  1 - 15   Lm Nguyễn Phi Long 

15 phút 34

05

 T́m hiểu: Công Viên Chúa Giêsu Kitô   Groom, Texas, USA

(19 h́nh)

 .

     

*

 Thứ Sáu Tuần Thánh: T́nh Yêu Của Chúa Cha   Lm Nguyễn Văn Khảm

05 phút 20

*

 Thứ Năm Tuần Thánh: Bữa Tiện Ly  (Lễ Vượt Qua)   Lm Nguyễn Văn Khảm

09 phút 10

01

 Học Thánh Kinh: Sách Sáng Thế  (Dẫn nhập)   Lm Nguyễn Văn Khảm

15 phút 33

02

 Hoc Thánh Kinh: Sách Sáng Thế  (Giới thiệu)   Lm Nguyễn Văn Khảm

11 phút 25

03

 Học Thánh Kinh: Sách Sáng Thế  (Cách đọc Thánh Kinh)   Lm Nguyễn Văn Khảm

18 phút 28

04

 Học Thánh Kinh: Sách Sáng Thế  (Cách học và chia sẻ)   Lm Nguyễn Văn Khảm

11 phút 18

05

 Học Thánh Kinh: Sách Sáng Thế  (Tổng quát - Ngũ Thư)   Lm Nguyễn Văn Khảm

13 phút 42

06

 Học Thánh Kinh: Sách Sáng Thế  (Các nguồn văn của Ngũ Thư)   Lm Nguyễn Văn Khảm

06 phút 48

07

 Học Thánh Kinh: Sách Sáng Thế  (Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ)   Lm Nguyễn Văn Khảm

07 phút 30

08

 Học Thánh Kính: Sách Sáng Thế  (Con người h́nh ảnh Thiên Chúa)   Lm Nguyễn Văn Khảm

09 phut 49

09

 Hoc Thánh Kinh: Sách Sáng Thế  (Tạo dựng con người và vạn vật)   Lm Nguyễn Văn Khảm

14 phút 12

.

. . .

01

 Học Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Ư nghĩa Sách Xuất Hành)   Lm Nguyễn Văn Khảm

09 phút 01

02

 Học Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Sách Xuất Hành và Kitô hữu)   Lm Nguyễn Văn Khảm

08 phút 37

03

 Hoc Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Ơn gọi của Mose)   Lm Nguyễn Văn Khảm

11 phút 09

04

 Học Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Bụi gai bốc cháy)   Lm Nguyễn Văn Khảm

05 phút 12

05

 Học Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Giải đáp thắc mắc 1)   Lm Nguyễn Văn Khảm

09 phút 03

06

 Hoc Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Dẫn nhập - các tai ương)    Lm Nguyễn Văn Khảm

10 phút 13

07

 Hoc Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Cuộc Vượt Qua - giải thoát... )   Lm Nguyễn Văn Khảm

15 phut 36

08

 Học Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Lễ Vượt Qua - Tiệc Thánh Thể)   Lm Nguyễn Văn Khảm

10 phút 03

09

 Học Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Giải đáp thắc mắc 2)   Lm Nguyễn Văn Khảm

06 phút 52

10

 Học Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Giải đáp thắc mắc 3)   Lm Nguyễn Văn Khảm

10 phút 39

 

Nếu không nghe được xin download (1 trong 5) Audio Player sau đây:

    Windows Media Player

    Real Player

    QuickTime

    iTunes

   WinAmp