Học Thánh Kinh: Sách Xuất Hành (Ư nghĩa Sách Xuất Hành)

Linh mục Nguyễn Văn Khảm hướng dẫn (09 phút 01)

  

     Trở về     

LOVE LETTER: God has written you a letter (nhấn vào để xem)

  

  

 

Nếu không nghe được xin download (1 trong 5) Audio Player sau đây:

    Windows Media Player

    Real Player

    QuickTime

    iTunes

   WinAmp