Đạo Tnh Yu - Thin Cha Tnh Yu

Cha cười cho con an tm

 

"V thế, ti ni cho ng hay: 

Tội của chị rất nhiều nhưng đ được tha, bằng cớ l chị đ yu mến nhiều."

 

"Lng tin của chị đ cứu chị. Chị hy đi bnh an."    (Luca 7: 36 -50)