B tch Tnh Yu - B tch Thnh Thể

"Đy l Mnh Thầy, hiến tế v anh em. 

Anh em hy lm việc ny m tưởng nhớ đến Thầy."

"Chn ny l Giao Ước mới, lập bằng Mu Thầy, mu đổ ra v anh em."

                                                                                                                         (Luca 22: 19 - 20)

Lạy Cha, con thờ lạy Cha, con tin Cha đang ở với chng con trong Php Thnh Thể.