T́m hiểu: CÔNG VIÊN CHÚA GIÊSU KITÔ 

Dien Dan Giao Dan 

This is about 40 miles from Amarillo, outside of town called Groom, Texas, USA

Từ Amarillo, 40 dặm ở ngoại ô thị trấn tên gọi Groom, Texas, USA

(This must have been an awesome labor of love   Đây hẳn là thành quả lao động của một t́nh yêu vô bờ bến)

Read message at the end of pictures. These are the pictures of the crucifixion of Christ. Sculptured from metal by a man near Amarillo, Texas, USA. The crosses are made of metal also. The man did this out of the kindness of his heart. Someone donated the land On which to erect them. Who is Jesus ?  He is JESUS. Who is HE ?

Hăy đọc những ḍng chữ ở cuối những bức h́nh. Đây là những bức h́nh nói về Chúa Kitô bị đóng đinh. Những bức tượng được làm từ kim loại bởi một ông sống gần Amarillo, Texas, USA. Thánh giá cũng được làm từ kim loại. Người làm việc này bằng tâm hồn của ḿnh. Vài người khác hiến đất để ông có nơi dựng tượng. Giêsu là ai ?  Ngài là Giêsu.  Ai là Ngài ? 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.2&fid=Inbox&inline=1

IN CHEMISTRY, HE TURNED WATER TO WINE.

Trong lĩnh vực hóa học, Ngài đă hóa nước thành rượu.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.3&fid=Inbox&inline=1

IN BIOLOGY, HE WAS BORN WITHOUT THE NORMAL CONCEPTION.

Trong sinh học, Ngài đă được sinh ra không theo quy luật thụ thai b́nh thường.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.4&fid=Inbox&inline=1

IN PHYSICS, HE DISPROVED THE LAW OF
GRAVITY WHEN HE ASCENDED INTO HEAVEN.

Trong lĩnh vực vật lư, Ngài bác bỏ định luật trọng lực khi Ngài lên Trời.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.5&fid=Inbox&inline=1

IN ECONOMICS, HE DISPROVED THE LAW
OF DIMINISHING RETURN BY FEEDING 5000 MEN WITH  
TWO FISHES & 5 LOAVES OF BREAD.

  Về kinh tế, Ngài có thể nuôi ăn 5000 người với 2 con cá và 5 chiếc bánh.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.6&fid=Inbox&inline=1

IN MEDICINE, HE CURED THE SICK AND THE BLIND WITHOUT ADMINISTERING A SINGLE DOSE OF DRUGS.

Trong lĩnh vực y học, Người đă chữa lành người bệnh tật và kẻ đui mù mà chẳng cần đến bất kỳ một liều thuốc nào.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.7&fid=Inbox&inline=1

IN HISTORY, HE IS THE BEGINNING AND THE END.

Theo lịch sử, Ngài là khởi đầu và kết thúc.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.8&fid=Inbox&inline=1

IN GOVERNMENT, HE SAID THAT HE SHALL
BE CALLED WONDERFUL COUNSELOR, PRINCE OF PEACE.

Theo chính quyền, Ngài nói rằng Ngài sẽ được gọi là Hoàng Tử Ḥa B́nh.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.9&fid=Inbox&inline=1

IN RELIGION, HE SAID NO ONE COMES TO THE FATHER EXCEPT THROUGH HIM.

Theo tôn giáo, Ngài đă nói không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Ngài.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.10&fid=Inbox&inline=1

SO, WHO IS HE ?  HE IS JESUS !

Thế th́, Ngài là ai ?  Ngài là Giêsu !

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.11&fid=Inbox&inline=1

JOIN ME AND LET'S CELEBRATE HIM, HE IS WORTHY.

Hăy cùng đến với tôi và tán dương Ngài, Ngài rất đáng ngợi khen.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.12&fid=Inbox&inline=1

THE EYES BEHOLDING THIS MESSAGE SHALL NOT BEHOLD EVIL.

Mắt nào đọc những ḍng chữ này sẽ không chứa tội lỗi.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.13&fid=Inbox&inline=1

THE HAND THAT WILL SEND THIS MESSAGE TO EVERYBODY SHALL NOT LABOR IN VAIN.

Tay nào gửi những ḍng chữ này đến mọi người sẽ không ra uổng công vô ích.

AND THE MOUTH SAYING AMEN TO THIS PRAYER SHALL SMILE FOREVER.

Và miệng thưa Amen theo lời nguyện này sẽ tươi cười măi măi.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.14&fid=Inbox&inline=1

REMAIN IN GOD AND SEEK HIS FACE ALWAYS, AMEN.

Hăy ở lại trong Chúa và luôn luôn t́m kiếm gương mặt đích thực của Ngài, Amen.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.15&fid=Inbox&inline=1

IN GOD I HAVE FOUND EVERYTHING !

Trong Chúa tôi khám phá ra tất cả mọi thứ !

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.16&fid=Inbox&inline=1

The Greatest Man in History, Jesus had no servants, yet they called Him Master.

Con Người vĩ đại trong Lịch sử, Giêsu không có một tôi tớ nào, người ta gọi Ngài là Ông Chủ.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.17&fid=Inbox&inline=1

Had no degree, yet they called Him Teacher.

Không bằng cấp, tuy nhiên người ta gọi Ngài là Thầy.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.18&fid=Inbox&inline=1

Had no medicines, yet they called Him Healer.

Không có thuốc men, người ta gọi Ngài là Đấng Chữa Lành.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.19&fid=Inbox&inline=1

He had no army, yet kings feared Him.

Ngài không có quân đội, nhưng các vua đều kính sợ Ngài.

 

http://f1115.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f158162%5fAIsPw0MAAMorSSOFkQv%2bEwDsncY&pid=1.2.20&fid=Inbox&inline=1

He won no military battles, yet He conquered the world.  
He committed no crime, yet they crucified Him.
He was buried in a tomb, yet He lives today.

I feel honored to serve such a Leader who loves us.

Ngài không chiến thắng trận chiến nào, nhưng Ngài đă chinh phục cả thế giới.

Ngài không phạm tội nào, nhưng người ta đóng đinh Ngài.

Ngài đă được mai táng trong mồ, tuy nhiên hiện nay Ngài vẫn sống.

Tôi hănh diện phục vụ Nhà Lănh Đạo là người yêu thương chúng tôi.