Con Vẫn Trng Cậy Cha

Dien Dan Giao Dan 

Qu vị đang nghe  CON VẪN TRNG CẬY CHA  của Nguyễn Duy (Vũ Khanh ht)