Nhạc sĩ Vũ Đnh n: Tnh Cha (Thanh Vy)

Double Click (mn hnh) the Stream for Full Screen & Press "Esc" to Exit Full Screen (chờ 10-15 giy download video)

   

  (Trch trong Thnh Ca Việt Nam ---> AnthonyPaul)         

 Cm ơn qu vị đ theo di chương trnh của Diễn Đn Gio Dn

Xin Thin Cha chc phc lnh đến qu vị.

   Trở về