Nhạc trưởng Trần Chc: Con Hy Nhớ Rằng (BHX Magnifica Chorale)

Double Click (mn hnh) the Stream for Full Screen & Press "Esc" to Exit Full Screen (chờ 10-15 giy download video)

   

(Trch trong DVD "Con Hy Nhớ Rằng" ---> AntoniusPTHanh)       

 Cm ơn qu vị đ theo di chương trnh của Diễn Đn Gio Dn

Xin Thin Cha chc phc lnh đến qu vị.

   Trở về