Phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Chí Thiện

(Hồng Vân thực hiện ngày 01 tháng 10 năm 2008)

 

 

 Diễn Đàn Giáo Dân xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho Việt Nam:

có công lư và hoà b́nh, có dân chủ và tự do,

không c̣n bất công và gian dối.