Tuyên Xưng Đức Tin

Dien Dan Giao Dan 

Quí vị đang nghe TÔI TIN KÍNH của Hoài Đức (Như Mai hát)

 

Kinh Tin Kính

   Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu h́nh và vô h́nh.

   Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sang, Thiên chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. V́ loài người chúng tôi và để cứu chúng tôi, Người đă từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đă nhập thể trong ḷng Trinh Nữ Maria và đă làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá v́ chúng tôi, chịu khổ h́nh và chịu mai tang thời Phongxiô Philatô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

   Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đúc Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người cũng được phụng thờ và tôn kính với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đă dung các tiên tri mà phán dậy.

   Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen  

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu   (Mt. 22, câu 15-45)

   Bấy giờ, những người Pha-ri-sêu bàn bạc với nhau, t́m cách để Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.

   Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê, đến nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dậy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, v́ thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin thầy cho biết: Có phải nộp thuế cho Xê-da hay không?”

   Đức Giêsu biết họ có ác ư, nên Ngài nói: “Tại sao các ngươi lại thử tôi, hỡi những kẻ giả h́nh! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế.” Họ liền đưa cho Ngài một quan tiền. Ngài hỏi họ: “H́nh và danh hiệu này là của ai?” Họ trả lời: “Của Xê-da.” Ngài liền bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da và của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Nghe vậy, họ ngạc nhiên và bỏ Ngài mà đi.

   Hôm đó, những người thuộc nhóm Xa-đốc cũng đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Ngài: “Thưa thầy, ông Mô-sê có nói: Nếu ai chết mà không có con, th́ anh hay em của người ấy phải cưới lấy người vợ góa, để sinh con nối dơi ḍng họ ḿnh. Mà trong chúng tôi, nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, rồi chết, và v́ không có con nên để vợ lại cho em. Người em thứ hai, rồi người thứ ba, cho đến hết bảy người, người nào cũng chết. Sau hết, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ ai trong số bảy người đă lấy bà?” Đức Giêsu trả lời: “Các ông lầm v́ không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. Trong ngày sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. C̣n kẻ chết sống lại, các ông không đọc lời Thiên Chúa dậy bảo các ông xưa rằng: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác và Thiên Chúa của Gia-cóp. Ngài không phải Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.” Dân chúng kinh ngạc khi nghe lời Người dậy.

   Khi nghe tin Đức Giêsu đă làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, th́ những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người giỏi luật trong nhóm hỏi thử Đức Giêsu rằng: “Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, mệnh lệnh nào trọng nhất?’ Đức Giêsu trả lời: “Hăy yêu mến Thiên Chúa của ngươi, hết ḷng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là mệnh lệnh quan trọng đầu tiên. C̣n mệnh lệnh thứ hai cũng quan trọng như thế là: Hăy yêu thương người lân cận như chính bản thân ḿnh. Tất cả luật Mô-sê và lời ngôn sứ đều tùy thuộc về hai mệnh lệnh ấy.”

   Thấy người Pha-ri-sêu đang tụ tập th́ Đức Giêsu hỏi họ: “Các ông nghĩ sao về Đấng Kitô? Ngài là con cháu ai? Họ thưa: “Con cháu của vua Đa-vít.” Người hỏi: “Vậy tại sao vua Đa-vít được thần khí soi sáng, lại gọi Ngài là Chúa mà rằng: Chúa đă từng nói với Chúa tôi: Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Vậy nếu vua Đa-vít gọi Ngài là Chúa, th́ làm sao Đấng Kitô lại là con cháu vua Đa-vít được?” Chẳng ai có thể đáp lại lời chi. Từ ngày ấy, không ai dám hỏi Đức Giêsu nữa.  

(Mt. 22, câu 15-45)