T́nh yêu Thiên Chúa

Dien Dan Giao Dan 

Quí vị đang nghe T̀NH YÊU THIÊN CHÚA của Thế Thông - Đ́nh Diễn (Lệ Hằng & Elvis Phương hát)

 

Trích Thư 1 của Thánh Gio-an  (1 Ga 4, câu 7-21  & 5, câu 1-13)

   Anh chị em thân mến,

   Chúng ta hăy yêu thương nhau, v́ t́nh yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, th́ đă được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, th́ không biết Thiên Chúa, v́ Thiên Chúa là t́nh yêu.  

   T́nh yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đă sai Con Một Ngài đến thế giới, để nhờ Con của Ngài mà chúng ta được sống. T́nh yêu cốt ở điều này: Không phải chúng ta đă yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đă yêu thương chúng ta, và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

   Anh chị em thân mến, nếu Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Thiên Chúa chưa ai thấy bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, th́ Thiên Chúa ở trong chúng ta, và t́nh yêu của Ngài nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng: Chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, đó là Ngài đă ban Thần Khí của Ngài cho chúng ta.

   Phần chúng tôi, chúng tôi đă thấy và làm chứng rằng: Chúa Cha sai Con của Ngài đến làm Đấng Cứu Độ cho thế giới. Hễ ai tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, th́ Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa.

   C̣n chúng ta, chúng ta đă biết t́nh yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đă tin vào t́nh yêu đó. Thiên Chúa là t́nh yêu: Ai ở trong t́nh yêu th́ ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. Căn cứ vào điều này mà t́nh yêu đă nên hoàn hảo nơi chúng ta, để chúng ta mạnh dạn trong ngày phán xét, v́ Đức Giêsu Kitô thế nào th́ chúng ta cũng như vậy ở thế giới này. T́nh yêu không biết đến sợ hăi; trái lại, t́nh yêu hoàn hảo loại trừ sợ hăi, v́ sợ hăi gắn liền với h́nh phạt và ai sợ hăi th́ không đạt tới t́nh yêu hoàn hảo.

   Phần chúng ta, chúng ta hăy yêu thương, v́ Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh chị em ḿnh, người ấy là kẻ nói dối; v́ họ không yêu thương người anh chị em mà họ trông thấy, th́ không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều mà chúng ta đă nhận được từ Ngài: “Ai yêu mến Thiên Chúa th́ cũng yêu mến anh chị em ḿnh.”

   Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đă được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng Sinh Thành th́ cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được ḿnh yêu thương con cái Thiên Chúa: Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các lệnh truyền của Ngài. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Mà các điều này có khó khăn ǵ đâu, v́ mọi người Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và việc chúng ta thắng được thế gian là ḷng tin của chúng ta.

   Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là Đấng đă đến, nhờ nước và máu của Ngài. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.

   Có ba chứng nhân: Thần Khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa c̣n cao trọng hơn, v́ đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đă làm chứng về Con của Ngài. Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi ḿnh. Ai không tin Thiên Chúa, th́ coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, v́ kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đă làm chứng về Con của Ngài.

   Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đă ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Ngài. Ai có Chúa Giêsu Kitô th́ có sự sống, ai không có Con Thiên Chúa th́ không có sự sống.

   Tôi viết những điều đó cho anh chị em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời.  

 (1 Ga 4, câu 7-21  & 5, câu 1-13)

 

VŨ TRỤ VỚI SỰ KHỞI ĐẦU: Thiên Chúa Và Các Nhà Khoa Học