DIỄN VĂN TỔNG THỐNG DONALD TRUMP (ngy 21/08/2017)

at Fort Meyer, Virginia

 

Video: President TRUMP address to the Nation on Afghanistan, August 21, 2017, at Fort Meyer, Virginia

 

 

Cm ơn qu vị đ theo di chương trnh của Diễn Đn Gio Dn

Xin Thin Cha chc phc lnh đến qu vị.