Đ Đến Lc Phải Chấm Dứt:"Mục Vụ Xin Tiền"

 

Bi viết:  LM. Nguyễn Hữu Lễ

Người đọc:  Nguyễn Mạnh Thường