Tám Anh Chị Em là chứng nhân cho Công Lư và Sự Thật

(Bài giảng của Lm Lê Quang Uy trong Thánh Lễ CN II Mùa Vọng, Hà Nội ngày 07/12/2008)

Anh Thái Thanh Hải

Bà Nguyễn Thị Việt

Ông Lê Quang Kiện

Bà Ngô Thị Dung

Bà Lê Thị Hợi

Anh Nguyễn Đắc Hùng

Bà Nguyễn Thị Nhi

Ông Phạm Trí Năng

         

   

Video Nguyện Cầu: Alpha Linh (Lê B́nh & Ái Vi ấn vào để xem)

 

 Diễn Đàn Giáo Dân xin quí vị thêm lời cầu nguyện cho Việt Nam:

có công lư và hoà b́nh, có dân chủ và tự do,

không c̣n bất công và gian dối.