Nhạc sĩ Mai Thiện: Lời Cha (Hội Dng Con Đức Mẹ Đi Viếng Bnh Triệu)

Double Click (mn hnh) the Stream for Full Screen & Press "Esc" to Exit Full Screen (chờ 10-15 giy download video)

   

(Trch trong Thnh Ca Việt Nam ---> DonRac)             

 Cm ơn qu vị đ theo di chương trnh của Diễn Đn Gio Dn

Xin Thin Cha chc phc lnh đến qu vị.

   Trở về